ببخشید کسی مرده!؟

تو تاکسی نشسته بودم راننده موج رادیوش روی رادیو قرآن بود
قران زیبایی هم پخش میکرد..
جلوتر ایستاد تا یک مسافر دیگر سوار کند
مسافر سوار شد بعد از چند لحظه با اشاره به پخش قران با لحن خاصی به آقای راننده گفت:
"ببخشید کسی مرده!؟"
راننده گفت : بله؛ خبر نداری!؟
با تعجب پرسید : کی!؟
راننده با لبخند خاصی گفت : دل من و تو! 

 

 

 

 

و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمومنین و لا یزید الظالمین الاخسارا


/ 0 نظر / 15 بازدید