آمریکا را بزک نکنید...

رهبر انقلاب:

عده‌ای سعی نکنند چهره آمریکا را بزک کنند!

یک عدّه سعى نکنند چهرهى آمریکا را بزک کنند، آرایش کنند، زشتىها و وحشتآفرینىها و خشونتها را از چهرهى آمریکا بزدایند در مقابل ملّت ما، بهعنوان یک دولت علاقهمند، انسانْدوست معرّفى کنند؛ اگر سعى هم بکنند، سعىشان بىفایده است

.

 
/ 0 نظر / 16 بازدید